Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene inkoopvoorwaarden;
 • Opdracht: een overeenkomst van koop of opdracht, alsmede van aanneming van werk of enige andere overeenkomst, zoals deze door Opdrachtgever met Opdrachtnemer is gesloten;
 • Opdrachtgever: de vennootschap die deel uitmaakt van de groep van ondernemingen van Nexton;
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst van koop of opdracht dan wel een overeenkomst van aanneming van werk of enige andere overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door Opdrachtnemer zal worden geleverd;
 • Principaal: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst van koop of opdracht, dan wel een overeenkomst van aanneming van werk of enige andere overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door Opdrachtgever zal worden geleverd;
 • Medewerker(s): de werknemers en hulppersonen, die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht heeft ingeschakeld;
 • Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tezamen;
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en voorts op ieder verzoek aan een mogelijke Opdrachtnemer een offerte in te dienen die tot een door Opdrachtgever te verstrekken Opdracht kan leiden. De offertes van Opdrachtnemer zijn bindend voor de termijn die in de offerte is vermeld, doch ten minste voor de duur van drie (3) maanden.

De door Opdrachtgever verstrekte Opdracht wordt door Opdrachtnemer per omgaande ondertekend en aan Opdrachtgever retour gezonden. De Opdracht wordt echter geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na dagtekening van de Opdracht schriftelijk van het tegendeel heeft doen blijken.

 1. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk zijn, voor zover in de Opdracht of in het toepasselijke bestek niet anders is bepaald, tevens van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
 2. Iedere Opdracht wordt door Opdrachtgever verstrekt onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de onderliggende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Principaal, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door Opdrachtnemer zal worden geleverd.
 3. Toepasselijkheid van algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden die door Opdrachtnemer worden gehanteerd of plegen van toepassing te worden verklaard, worden door Opdrachtgever van de hand gewezen, tenzij en voor zover Opdrachtgever de toepasselijkheid daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 4. Opdrachtnemer zal na het verstrekken van de Opdracht terstond aan Opdrachtgever ter beschikking stellen:
 5. in geval Opdrachtnemer een zzp’er is: een kopie van een geldig legitimatiedocument van Opdrachtnemer als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht, niet zijnde een rijbewijs;
 6. in geval Opdrachtnemer een zzp’er is én Opdrachtgever niet wettelijk verplicht is Loonheffingen in te houden op de vergoeding aan Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Opdrachtgever: documentatie van Belastingdienst, waaruit dit genoegzaam blijkt;
 7. een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer dat niet ouder is dan drie (3) maanden;
 8. indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffingen van Opdrachtnemer:
 • het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
 • een kopie van de g-rekeningovereenkomst van Opdrachtnemer;
 • documentatie betreffende de op het werk in te zetten Medewerkers, bevattende een vastlegging van: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, BurgerServiceNummer (BSN)/sofinummer, nationaliteit, alsmede het soort identiteitsbewijs, nummer en de geldigheidsduur van het document waarmee Opdrachtnemer de Medewerker heeft geïdentificeerd;
 • kopieën van de A1-verklaringen voor de op het werk in te zetten buitenlandse Medewerkers ingeval de heffing van sociale premies is toegewezen aan het woonland;
 • telkens op verzoek van Opdrachtgever doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer: een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst welke niet ouder is dan één (1) maand;
 • telkens op verzoek van Opdrachtgever: de loonstaten van Opdrachtnemer;
 1. indien van toepassing: kopieën van de documenten waaruit de verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid blijkt voor de op de Opdracht in te zetten vreemdelingen in de zin van de Vreemdelingenwet 2000, dan wel van een bewijs van notificatie van het UWV Werkbedrijf als bedoeld in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.

Voornoemde gegevens stelt Opdrachtnemer ter beschikking aan Opdrachtgever voordat Opdrachtnemer de Medewerker(s) met de werkzaamheden laat aanvangen.

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat mutaties in de onder a t/m e omschreven gegevens terstond aan Opdrachtgever worden gemeld. Bij het verstrijken van de geldingsduur van de onder a t/m e omschreven verklaringen en documenten zal Opdrachtnemer terstond aan Opdrachtgever een vervangende verklaring c.q. een vervangend kopie verstrekken.

 1. Door Opdrachtnemer zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan Principaal worden gedaan ter zake van werkzaamheden of leveranties die reeds deel uitmaken van dan wel in verband staan met de Opdracht, al dan niet in verband met uitbreiding of wijziging van de Opdracht. Buiten Opdrachtgever om zal Opdrachtnemer met Principaal géén regelingen of afspraken maken over enige aangelegenheid de Opdracht betreffende. Opdrachten of aanwijzingen van Principaal zullen door Opdrachtnemer eerst na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging van Opdrachtgever door Opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd.

 

Artikel 2 Wetten, voorschriften, vergunningen

 1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van die op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, en is daarnaast gehouden alle vereiste maatregelen te nemen ter naleving van dergelijke voorschriften en verordeningen.
 2. Alle aanwijzingen die door Opdrachtgever of het bevoegd gezag worden gegeven ter zake van de naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, zullen door Opdrachtnemer te allen tijde worden opgevolgd.
 3. Voor alle schade en kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die mochten ontstaan doordat Opdrachtnemer verzuimt maatregelen te nemen ter naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, of doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever of het bevoegd gezag verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zal Opdrachtgever door Opdrachtnemer bij voorbaat zijn gevrijwaard van aanspraken van derden zonder enig voorbehoud.
 4. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die voor het uitvoeren van de Opdracht zijn vereist of voorgeschreven.

 

Artikel 3 Integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen

 1. Bij de uitvoering van de Opdracht zal Opdrachtnemer en zijn Medewerkers de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de meest recente versie van de Bedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) of een daarmee vergelijkbare gedragscode. Opdrachtnemer zal zich onthouden van iedere mededingingsbeperkende handeling of gedraging en staat ervoor in dat de offertes en aanbiedingen die Opdrachtgever van Opdrachtnemer ontvangt, tot stand zijn gekomen zonder enige afspraak of onderling afgestemde gedraging(en) met leveranciers, (onder)aannemers en/of overige derden die de mededinging beperken, verhinderen of vervalsen dan wel die daartoe zouden kunnen leiden.
 2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor eigen rekening een CO-2- emissie-inventarisatie aanleveren over het jaar waarin de werkzaamheden onder de Opdracht hebben plaatsgevonden alsmede over het daaraan voorafgaande jaar. Deze inventarisatie dient te zijn opgesteld met in achtneming van ISO 14064-1 en/of het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol).
 3. Opdrachtgever respecteert de Guiding Principles on Business and Human Rights (“Guiding Principles”) van de Verenigde Naties. Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de inhoud van de Guiding Principles. Opdrachtnemer respecteert de Guiding Principles en ziet erop toe dat deze in zijn onderneming worden nageleefd.
 4. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever toe te zien op de naleving in de keten van zijn eigen opdrachtnemers en leveranciers van zowel de gehanteerde gedragscode met betrekking tot integriteit, als de Guiding Principles. Opdrachtgever is gerechtigd een audit uit te voeren zowel bij Opdrachtnemer als in de keten van diens opdrachtnemers en leveranciers, teneinde naleving van dit artikel 2 te controleren. Opdrachtnemer zal aan een zodanige audit zijn medewerking verlenen en zal er voor zorg dragen en erop toezien dat ook zijn opdrachtnemers en leveranciers hun medewerking verlenen.
 5. Opdrachtnemer zal dit artikel 2 bij wijze van kettingbeding aan zijn eigen opdrachtnemers en leveranciers opleggen.

 

Artikel 4 Prijs, aanneemsom

De met Opdrachtnemer overeengekomen prijs, dan wel opdracht- of aanneemsom is vast. Wijzigingen in kosten van materialen of lonen of in door Opdrachtnemer verschuldigde belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij in de Opdracht anders is vermeld. Ook indien geen risicoregeling van toepassing is, zal Opdrachtnemer zijn gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtgever een opgaaf te verstrekken van lonen en van kosten van materialen.

 

Artikel 5  Gegevens

 1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en andere gegevens die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van de Opdracht ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Opdrachtgever.
 2. Alle gegevens die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dient Opdrachtnemer terstond na inontvangstneming op juistheid en volledigheid te controleren, en van iedere onjuistheid of onvolledigheid dient Opdrachtnemer Opdrachtgever terstond na vaststelling schriftelijk te waarschuwen. Indien en voor zover Opdrachtnemer niet uiterlijk ten tijde van indiening van zijn offerte Opdrachtgever schriftelijk op enige onjuistheid of onvolledigheid heeft gewezen, wordt Opdrachtnemer geacht de juistheid en de volledigheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens zonder voorbehoud te hebben aanvaard, en zullen alle gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtnemer worden gedragen.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens mag Opdrachtnemer voor geen ander doel (laten) gebruiken dan voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht.
 4. Na uitvoering van de Opdracht dient Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever alle aan hem verstrekte gegevens, met inbegrip van alle eventuele digitale kopieën, afschriften en/ of fotokopieën daarvan, zonder enig uitstel aan Opdrachtgever te retourneren.
 5. Ten aanzien van alle zaken en producten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft geleverd, staat Opdrachtnemer er jegens Opdrachtgever voor in dat Opdrachtnemer alle gegevens en informatie, die van belang (kunnen) zijn voor het voltooien van het werk of project, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het verkrijgen en/of behouden van conformiteitsverklaringen en/of CE-certificaten voor gebruikte of verwerkte zaken en producten beschikbaar zijn. Deze gegevens en informatie zullen gedurende de daarvoor in de toepasselijke Europese en nationale regelgeving aangegeven periode deugdelijk door Opdrachtnemer worden bewaard en op eerste verzoek van Opdrachtgever aan hem worden afgeven.

 

Artikel 6 Industriële en intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer wordt gegarandeerd dat het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde of aangebrachte materialen geen inbreuk maakt op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde, en Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen die ter zake van een dergelijke inbreuk worden ingesteld.
 2. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, worden eigendom van Opdrachtgever en mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Materieel

 1. Tenzij in de Opdracht anders is vermeld, dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor al de voor de uitvoering noodzakelijke gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en ander materieel.
 2. Opdrachtnemer is gehouden naar het genoegen van Opdrachtgever aan te tonen dat al het gereedschap van Opdrachtnemer en ander materieel in goede staat van onderhoud verkeert, en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidseisen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de keuringscertificaten en/of vergelijkbare documenten ter zake bedoelde gereedschappen en/of materieel op de werklocatie aanwezig zijn.
 3. Opdrachtgever is niet gehouden de gereedschappen, het materieel of andere eigendommen van Opdrachtnemer of die van zijn Medewerkers te bewaken of te verzekeren, en Opdrachtgever aanvaardt geen risico van beschadiging of verlies daarvan.
 4. Het voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijke lossen en (af)laden, waaronder horizontaal en verticaal transport is inbegrepen, dient door Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico te worden uitgevoerd, tenzij in de Opdracht anders is vermeld.
 5. Het materieel dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtgever. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan materieel dat Opdrachtgever toebehoort van de bouwplaats te verwijderen of te gebruiken dan wel door een ander te laten gebruiken anders dan voor de uitvoering van de Opdracht.
 6. Materieel dat Opdrachtgever in eigendom toebehoort, dient Opdrachtnemer bij inontvangstneming te controleren. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever terstond in kennis te stellen van eventuele gebreken. Bij gebreke van een dergelijke mededeling wordt het materieel geacht in goede staat door Opdrachtnemer in ontvangst te zijn genomen. Al het materieel van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer deugdelijk te gebruiken en te onderhouden. Zolang materieel van Opdrachtgever zich onder Opdrachtnemer bevindt, draagt Opdrachtnemer het risico van beschadiging of verlies. Dit risico dient Opdrachtnemer voor eigen rekening te verzekeren. Na de uitvoering van de Opdracht dient Opdrachtnemer al het materieel dat Opdrachtgever in eigendom toebehoort onverwijld in goede staat aan Opdrachtgever terug te geven.

 

Artikel 8 Bouw- en andere materialen

 1. De door Opdrachtnemer te leveren materialen dienen te voldoen aan:
 • de beschrijving en/of specificaties, die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft opgegeven;
 • de redelijke verwachting, die Opdrachtgever van de materialen mag hebben voor wat betreft onder meer hun eigenschappen, hun hoeveelheden, hun kwaliteit en/of hun betrouwbaarheid.
 1. Tenzij in de Opdracht anders is vermeld, geschiedt de aflevering van materialen ”Delivered Duty Paid” (“DDP”), zoals bedoeld in de meest recente versie van de Incoterms, door of namens Opdrachtnemer gelost op het door Opdrachtgever aangegeven adres van de (werk)locatie.
 2. Aflevering van materialen dient te geschieden na overleg omtrent datum en tijdstip, doch altijd binnen de overeengekomen levertijd. Zonder toestemming van Opdrachtgever is aflevering en lossing van materialen buiten de normale werktijden niet mogelijk. Indien Opdrachtgever niet in staat is materialen in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer in goed overleg met Opdrachtgever om niet zorgdragen voor opslag en bewaking, totdat aflevering kan plaatsvinden.
 3. De eigendom van materialen gaat terstond bij de aflevering op de (werk)locatie op Opdrachtgever over. De eigendom en het risico van materialen die worden afgekeurd, worden geacht nimmer op Opdrachtgever te zijn overgegaan, tenzij Opdrachtgever zulks uitdrukkelijk anders heeft aangeven.
 4. Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst en een vrachtbrief, waarop het nummer van de Opdracht is vermeld alsmede, voor zover van toepassing, van de toepasselijke behandelings-, verwerkings-, aansluitings-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Bij iedere zending van gevaarlijke stoffen dient Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een productinformatieblad ter hand te stellen, waarin voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen en andere voorzieningen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne en welke maatregelen er genomen moeten worden in geval van ongelukken, brand of andere calamiteiten. Tenzij in de Opdracht anders is vermeld, dienen alle hiervoor bedoelde voorschriften in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen met inachtneming van de meest recente versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zoals is vastgesteld door de PGS Programmaraad.
 5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde en/of aangebrachte materialen naar samenstelling en eigenschappen voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne, ten bewijze waarvan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op zijn eerste verzoek een erkende kwaliteitsverklaring zal overleggen. Voor alle schade die Opdrachtgever mocht lijden doordat Opdrachtnemer te dezer zake tekortschiet, is Opdrachtnemer aansprakelijk, terwijl Opdrachtnemer zowel Opdrachtgever als Principaal zal vrijwaren van alle aanspraken van derden die als gevolg van bedoelde tekortkoming mochten worden ingediend.

 

Artikel 9 Medewerkers van Opdrachtnemer

 1. De Medewerkers staan onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem aangewezen gemachtigde op het werk aanwezig is die feitelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten Medewerkers en die Nederlandse taal beheerst.
 2. In geval van wangedrag of ongeschiktheid van één of meer Medewerkers of bij weigering door één of meer Medewerkers om voorschriften of aanwijzingen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, orde of milieu na te leven, is Opdrachtgever gerechtigd de betreffende Medewerker(s) de toegang tot de werklocatie te ontzeggen of van de werklocatie te verwijderen. In een dergelijk geval is Opdrachtnemer gehouden terstond zorg te dragen voor deugdelijke vervanging van de betreffende Medewerker(s), zonder dat Opdrachtgever gehouden is om eventuele daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 3. De werk- en rusttijden op de bouwplaats en de algemene of ter plaatse van het werk erkende feestdagen alsmede vakantie- of andere collectieve vrije dagen die worden voorgeschreven door de overheid of in een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan Opdrachtgever is gebonden, zullen ook door Opdrachtnemer in acht worden genomen. Voor extra kosten die deswege voor Opdrachtnemer mochten ontstaan, is Opdrachtgever niet aansprakelijk.
 4. Van alle ongevallen of bijna ongevallen op de bouwplaats waarbij de Medewerkers zijn betrokken, dan wel die door de Medewerkers zijn waargenomen, dient Opdrachtgever onverwijld mondeling en schriftelijk in kennis te worden gesteld.
 5. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen de Medewerkers op eerste verzoek hun identiteitsbewijs te kunnen tonen, evenals, ingeval het een vreemdeling betreft, het document waaruit de verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid blijkt. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever in staat wordt gesteld om zijn wettelijke verplichtingen tot het vaststellen van de identiteit en legaliteit van de Medewerkers na te komen.
 6. De werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht zullen door Opdrachtnemer niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever mogen worden stilgelegd.
 7. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever verplicht om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van Loonheffingen en omzetbelasting die verband houden met de aan hem opgedragen Opdracht stipt te voldoen en voorts de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), de Wet arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid (WAGA), alsmede de bepalingen van de toepasselijke cao’s en andere verplichtingen jegens of met betrekking tot de Medewerkers stipt na te leven.
 8. Alle met betrekking tot de inzet van de Medewerkers door de Inspectie SZW aan de Opdrachtgever, zijn Principaal en derden opgelegde en aangezegde boetes wegens het niet naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de WAV, de WAADI en de WAGA, welke aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, zullen voor diens rekening komen, behoudens voor zover de boete aan Opdrachtgever is opgelegd wegens het door Opdrachtgever zelf met opzet of met grove schuld niet naleven van deze bepalingen. De aan Opdrachtgever opgelegde en aangezegde boetes zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend kunnen worden met elke vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft.
 9. Tenzij dit in de aanvullende bepalingen die deel uitmaken van de Opdracht anders is aangegeven, dient door de Medewerkers op de bouwplaats te worden gewerkt met inachtneming van een veiligheidsbeheerssysteem, dat is gecertificeerd op de voet van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) of een naar Opdrachtgever’s oordeel gelijkwaardige regeling.
 10. In geval van uitzending of detachering van werknemers dient Opdrachtnemer te beschikken over een VCU-certificaat (Veiligheids en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties).
 11. Tenzij anders is overeengekomen, is het Opdrachtnemer niet toegestaan personeelsleden van Opdrachtgever, direct of indirect, in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer te laten uitvoeren dan wel deze personeelsleden voor een functie elders te benaderen.

 

Artikel 10 Aanvang, duur, oplevering

 1. De in de Opdracht vermelde uitvoerings- of opleveringstermijn is bindend, met dien verstande dat Opdrachtgever te allen tijde het recht heeft deze opleveringstermijn te verlengen tot een nader te noemen later tijdstip. De Opdracht dient Opdrachtnemer met een voortvarendheid uit te voeren en overeenkomstig het met Opdrachtgever overeengekomen tijdschema en in het bijzonder dient Opdrachtnemer voor dat doel te allen tijde de beschikking te hebben over voldoende vakbekwame Medewerkers en deugdelijk materieel.
 2. Wanneer het niet mogelijk is op het aangegeven tijdstip met de uitvoering van de Opdracht te beginnen, is Opdrachtgever voor de gevolgen van een dergelijk uitstel, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk, en evenmin voor die van een tussentijdse wijziging in het tijd-, werk- of bouwschema of andere vertragingen in de voortgang van de Opdracht. In geen geval heeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht om deze redenen op te zeggen.
 3. De gevolgen van onwerkbaar weer blijven voor rekening van Opdrachtnemer.
 4. Van iedere (dreigende) stagnatie in de voortgang van de uitvoering van de Opdracht dan wel van iedere (dreigende) overschrijding van het tijdstip waarop de Opdracht dient te zijn uitgevoerd c.q. dient te zijn opgeleverd, dient Opdrachtgever terstond in kennis te worden gesteld. Indien een dergelijke stagnatie of overschrijding het gevolg is van een omstandigheid die Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever alsdan het recht hetzij een nadere termijn te stellen waarin Opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen hetzij de Opdrachtnemer verstrekte Opdracht op de voet van artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot overwerk van Medewerkers en/of de inzet van extra Medewerkers) om de (dreigende) overschrijding c.q. de stagnatie te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
 5. Indien stagnatie in de voortgang van de Opdracht dan wel uitstel van de oplevering van de Opdracht het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van Opdrachtnemer komt, zal Opdrachtgever het recht hebben alle schade die Opdrachtgever of anderen deswege mochten lijden op Opdrachtnemer te verhalen. In deze schade zijn mede begrepen de in het bestek omschreven kortingen of boetes die Opdrachtgever door of vanwege Principaal mochten worden opgelegd.

Voor zover dat nog niet eerder mocht zijn geschied, dient Opdrachtnemer uiterlijk ten tijde van de oplevering van de Opdracht aan Opdrachtgever onderhouds- en bedieningsvoorschriften alsmede revisietekeningen ter beschikking te stellen. Installaties dienen bij oplevering bedrijfsklaar te zijn en dienen door Opdrachtnemer volledig ingeregeld en werkend te worden opgeleverd. Dit geldt ook voor herstelde en/of vervangende installaties, zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid, verzekering

 1. Opdrachtgever heeft aanspraak op vergoeding van alle schade, die het gevolg is van gebreken in de door Opdrachtnemer geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden of van enige andere tekortkoming die aan hem kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de eventueel aan Opdrachtgever door de Principaal of een wettelijke instantie aan hem opgelegde boete(s) in verband met een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht.
 2. Voorts is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten van de Medewerkers. Van alle vorderingen van derden die tegen Opdrachtgever mochten worden ingesteld in verband met fouten van de Medewerkers, waaronder vorderingen van de Principaal, zal Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden gevrijwaard.
 3. Voor eigen rekening dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering die zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade, die bij of in verband met de uitvoering van de Opdracht mocht ontstaan. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever inzage in de polis en de polisvoorwaarden verlenen. In geval Opdrachtnemer in voorkomend geval meeverzekerd is onder een van de verzekeringsovereenkomsten van Opdrachtgever of onder die van de Principaal is Opdrachtnemer in dat geval slechts uitsluitend verzekerd voor schade aan de voor de uitvoering van zijn Opdracht bestemde materialen althans voor schade aan zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van zijn aandeel in het project in bewerking heeft. De dekking onder een van de verzekeringsovereenkomsten van Opdrachtgever dan wel die van de Principaal omvat nimmer het risico van beschadiging of verlies van gereedschap of ander materieel dat eigendom van Opdrachtnemer is, en evenmin dat van beschadiging of verlies van eigendommen van zijn Medewerkers. Het eigen risico blijft te allen tijde dan wel komt in geval van meeverzekeren voor rekening van Opdrachtnemer.

 

Artikel 12 Uitvoering

 1. De voortgang van de uitvoering van zijn werkzaamheden zal door Opdrachtnemer op aanwijzing van Opdrachtgever deugdelijk en met regelmaat schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Op de werklocatie dient steeds één van Medewerkers aanwezig te zijn, die door Opdrachtnemer is gemachtigd, om Opdrachtnemer in alle aangelegenheden de uitvoering van de Opdracht betreffende te vertegenwoordigen. Bij aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient hij zich mede namens de ploeg te melden bij de uitvoerder c.q. montageleiding op de werklocatie. Voorts zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat namens hem de bouw-, werk- en andere vergaderingen door een door Opdrachtnemer aangegeven Medewerker zal worden bijgewoond.
 3. De elektrische energie die Opdrachtnemer voor het uitvoeren van het aandeel in de Opdracht van Opdrachtnemer nodig heeft, zal Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, tenzij en voor zover het op de bouwplaats voor Opdrachtnemer beschikbare vermogen zou worden overschreden. Voor de gevolgen van storingen of het uitvallen van de energietoevoer op de werklocatie is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk.
 4. Het zal Opdrachtnemer niet zijn toegestaan op de bouwplaats eigen schaft-, opslag-, toilet- of andere ruimte te plaatsen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken.
 6. Opdrachtnemer is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) van Opdrachtgever opgenomen regelingen en de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder met name de geldende milieuwetten zijn begrepen.
 7. In de in de Opdracht genoemde prijzen van Opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen samenhangende met zijn leveringen, respectievelijk werkzaamheden, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers afvalbakken, etc.
 9. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. Opdrachtgever is gerechtigd zijn betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit geldende milieuwetten.
 10. Gevaarlijk afval dient te allen tijde door Opdrachtnemer voor zijn eigen rekening en risico van de werklocatie te worden afgevoerd met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften.
 11. Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van Opdrachtgever geschiedt, zal het Opdrachtgever vrijstaan de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.
 12. Alle aanwijzingen die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de Opdracht worden verstrekt, dienen zonder enig voorbehoud te worden opgevolgd.
 13. Zonder toestemming van Opdrachtgever is hak- , breek-, slijp-, frees-, zaag-, las- en/of boorwerk niet toegestaan.
 14. Indien in de Opdracht het maken van tekeningen of berekeningen is begrepen, mag met de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer niet worden begonnen dan nadat die tekeningen of berekeningen door Opdrachtgever zijn goedgekeurd.
 15. Het V&G plan dat ten aanzien van de werklocatie zal worden opgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zal door Opdrachtnemer zonder enig voorbehoud worden nageleefd, en Opdrachtnemer zal zonder enige bijbetaling te kunnen vorderen, gehouden zijn alle aanwijzingen op te volgen die Opdrachtnemer mochten worden gegeven door de coördinator die namens Opdrachtgever met het toezicht op de naleving van het plan is belast.
 16. Indien door Opdrachtnemer met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens een V&G plan dient te worden opgesteld, dient dit zoveel mogelijk aan te sluiten op de V&G plan van Opdrachtgever, doch dient in geen geval daarmee in strijd te zijn. Voor aanvang van de werkzaamheden van Opdrachtnemer dient Opdrachtnemer zijn V&G plan aan Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen.

 

Artikel 13 Uitbesteden van werk

 1. De Opdracht die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt zal Opdrachtnemer niet in zijn geheel of voor een gedeelte mogen laten uitvoeren door een derde, tenzij dit geschiedt met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever.
 2. Te allen tijde blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor werkzaamheden of leveranties die Opdrachtnemer met de toestemming van Opdrachtgever laat uitvoeren door een derde.
 3. Indien zich het geval voordoet dat Opdrachtnemer niet in staat is te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens een derde aan wie Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte laat uitvoeren, is Opdrachtgever gerechtigd de door Opdrachtnemer verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de betrokken derde. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever alle betalingen die Opdrachtgever voor zijn rekening heeft gedaan, kunnen verrekenen met alle betalingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn of worden.
 4. In overeenkomsten met derden door wie Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever (een gedeelte van) de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht laat uitvoeren of van wie Opdrachtnemer arbeidskrachten inleent, staat Opdrachtnemer ervoor in dat deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

 

Artikel 14 Meer- en minderwerk

 1. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer zich meer- of minderwerk voordoet, dient Opdrachtnemer dit terstond schriftelijk aan Opdrachtgever te melden onder opgaaf van de consequenties in tijd en in geld. Met de uitvoering mag niet eerder worden begonnen dan nadat een aanvullende schriftelijke Opdracht is verstrekt, tenzij door of namens Opdrachtgever uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de uitvoering van het meer- of minderwerk geen uitstel verdraagt en er daarom met de uitvoering moet worden begonnen.
 2. De enkele wijziging van een tijd-, werk- of bouwschema geeft geen recht op verrekening van meerwerk.
 3. Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze vooraf door Opdrachtnemer zijn gemeld én schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn opgedragen.

 

Artikel 15 Keuring

 1. De wijze waarop de keuring van geleverde materialen en/of de Opdracht en zijn onderdelen worden gekeurd wordt door Opdrachtgever en/of door of namens de Principaal bepaald.
 2. Indien Opdrachtgever zulks wenst, hebben Opdrachtgever en/of Principaal het recht de zaken tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. Opdrachtnemer zorgt in dat geval, dat Opdrachtgever ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijs door Opdrachtgever kan worden verlangd. Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging en/of beproeving generlei rechten ontlenen. De kosten van deze beproeving zijn voor rekening van Opdrachtgever als blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de vereisten uit de Opdracht, in het andere geval zijn genoemde kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
 3. In geval van afkeuring zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal en / of werk of een onderdeel daarvan op verzoek van Opdrachtgever onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel voor Opdrachtgever of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden. Indien materialen beschadigd zijn, zal in plaats van vervanging ook herstel plaats kunnen vinden, doch uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
 4. Bij afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever het recht om de betaling van de daarop betrekking hebbende prijs of een gedeelte van de contractprijs op te schorten, onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade, welke Opdrachtgever ten gevolge van afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.
 5. Materialen die zijn afgekeurd zullen door Opdrachtgever op eerste aanzegging voor eigen rekening worden weggehaald en afgevoerd.
 6. Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde zaken is Opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (doen) retourneren of repareren. Opdrachtgever is in voorkomend geval eveneens bevoegd de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht op voet van artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.
 7. In geval van goedkeuring is Opdrachtnemer niet ontslagen van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid.

 

Artikel 16 Garanties

 1. Door Opdrachtnemer wordt jegens Opdrachtgever, alsmede jegens Principaal gegarandeerd dat de Opdracht door Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk in overeenstemming met de bepalingen van de Opdracht en die van het toepasselijke bestek, en verder met inachtneming van alle andere toepasselijke eisen, normen en voorschriften. Alle door Opdrachtnemer te leveren of te verwerken materialen zijn nieuw en zullen voorts van goede kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-, fabricage-, montage- of materiaalfouten, en dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de aan Opdrachtgever verstrekte monsters en geschikt te zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en dienen voorts in overeenstemming te zijn met de eisen die worden gesteld in de toepasselijke wettelijke, contractuele en/of andersoortige voorschriften (o.m. het Bouwstoffenbesluit).
 2. Indien in de Opdracht van Opdrachtgever of in het toepasselijk bestek geen andere termijn en/of ingangsdatum is opgenomen, geldt een garantietermijn van twaalf (12) maanden na oplevering van het project aan de Principaal, waarvan de door Opdrachtnemer geleverde materialen en/of diensten, dan wel de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden een onderdeel zijn.
 3. Alle door Opdrachtgever geconstateerde gebreken zullen terstond door Opdrachtnemer voor eigen rekening moeten worden hersteld. In plaats van herstel zal Opdrachtgever ook vervanging kunnen eisen. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen te dezer zake niet nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd zonder enige verdere aanmaning herstel dan wel vervanging op de kosten van Opdrachtnemer te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging geldt de toepasselijke garantietermijn opnieuw voor de volledige duur daarvan en gaat zij niet eerder in dan nadat herstel dan wel vervanging heeft plaatsgehad.
 4. De ingevolge de Opdracht c.q. het bestek vereiste garantieverklaringen dienen aan Opdrachtgever te worden overhandigd bij de aflevering op de werklocatie indien het materialen betreft die niet door Opdrachtnemer op de werklocatie worden aangebracht. In geval van een overeenkomst van aanneming van werk dienen concepten van de door Opdrachtnemer te verstrekken garantieverklaringen uiterlijk bij de aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd. Opdrachtgever zal het recht hebben iedere betaling van (termijnen van) de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs of aanneemsom en alles wat Opdrachtgever uit welken hoofde ook verder aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn op te schorten, totdat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen te dezer zake heeft voldaan.
 5. De onderhoudstermijnen die gelden voor het deel van het werk of project dat door Opdrachtnemer is uitgevoerd, duren voort totdat de onderhoudstermijnen, welke voor Opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst tussen Principaal en Opdrachtgever, zijn verstreken.

 

Artikel 17 Facturering

 1. Partijen streven ernaar de facturering zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen. De factuur dient te voldoen aan de eisen van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 2. de volledige naam en het volledige adres en woonplaats van Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 3. het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer;
 4. een omschrijving dan wel benaming van het project en van de werklocatie;
 5. het projectnummer;
 6. het order- of opdrachtnummer;
 7. het btw-identificatienummer waaronder Opdrachtnemer zijn prestaties heeft verricht;
 8. een vermelding of de verleggingsregeling omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het toegepast tarief en bedrag van de omzetbelasting;
 9. bij toepasselijkheid van de verleggingsregeling omzetbelasting: het btw-identificatienummer van Opdrachtgever;
 10. de hoeveelheid en de beschrijving van de geleverde goederen of de omvang en de beschrijving van de verrichte diensten;
 11. de datum waarop de goederenlevering of de dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is;
 12. indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffing van Opdrachtnemer:
 • het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
 • het g-rekeningnummer van Opdrachtnemer;
 • het in het gefactureerde bedrag begrepen bruto loonbestanddeel.
 1. In geval van een overeenkomst van aanneming van werk of het inlenen van Medewerkers dienen bij iedere factuur manurenstaten te zijn bijgevoegd conform een vooraf overeengekomen model, waarop vermeld staan de namen en het BSN/sofinummer van alle Medewerkers die door Opdrachtnemer van week tot week op de werklocatie tewerk zijn gesteld, alsmede een werk-, opdracht- of productiebon die is getekend door de projectleider en de uitvoerder op het werk. Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van de hiervoor bedoelde ondertekende bonnen en/of afrekenstaten.
 2. In geval van aflevering van materialen dient Opdrachtnemer de Opdrachtgever op zijn eerste verzoek een door of namens Opdrachtgever ondertekend bewijs van ontvangst van de geleverde materialen te verstrekken.
 3. Voor het saldo meer- en minderwerk dient Opdrachtnemer een aparte factuur in te dienen.
 4. De behandeling van facturen die niet aan alle in deze Algemene Voorwaarden omschreven eisen voldoen, zal worden opgeschort, totdat Opdrachtnemer de ontbrekende gegevens heeft verstrekt.
 5. De aanspraken op betaling van de facturen van Opdrachtnemer, die pas na verloop van zes (6) maanden na de oplevering van het werk aan Opdrachtgever kenbaar worden gebracht, komen na het verstrijken van deze periode te vervallen.

 

Artikel 18 Betaling

 1. Betaling zal eerst plaats kunnen vinden, indien en voor zover de door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtgever zijn geaccepteerd en Opdrachtnemer voorts ook aan al zijn overige verplichtingen uit hoofde van zijn Opdracht en deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling alsdan binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur van Opdrachtnemer, echter alleen nadat het door Opdrachtnemer ondertekende tweede exemplaar van de Opdracht is geretourneerd.
 2. Indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffing van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever slechts betalen nadat Opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken Medewerkers het hen toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde Loonheffingen heeft betaald. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens g-rekening. Onverminderd het voorgaande is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan Loonheffingen en omzetbelasting van de (onder)aanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen. Opdrachtgever is door betaling hiervan jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. De gelden die Opdrachtgever op de g-rekening van Opdrachtnemer heeft gestort zal door Opdrachtnemer alleen mogen worden aangewend voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of voor het doen van betalingen op de g-rekening van een onderaannemer aan wie Opdrachtnemer de uitvoering van (een gedeelte van) zijn aandeel in het werk heeft opgedragen. Zolang Opdrachtgever nog de kans loopt aansprakelijk te worden gesteld voor betaling van door Opdrachtnemer verschuldigde Loonheffingen of omzetbelasting waarvoor Opdrachtgever in verband met de aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, is Opdrachtgever gerechtigd iedere betaling die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook nog verschuldigd mocht zijn, op te schorten.
 3. Indien Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen betreffende minimumloon en vakantiegeld en toepasselijke cao’s van Opdrachtnemer jegens of met betrekking tot zijn Medewerkers, zal Opdrachtgever slechts betalen nadat Opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij de Opdracht betrokken Medewerkers het hen toekomende heeft betaald.
 4. Opdrachtnemer verklaart zonder enig voorbehoud afstand te doen van zijn retentierecht of van enig ander wettelijk opschortingsrecht.
 5. Opdrachtgever heeft het recht bedragen die zij aan Opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met alles dat Opdrachtgever uit enigerlei hoofde van Opdrachtnemer te vorderen heeft of zal krijgen, ook indien een dergelijke vordering nog niet opeisbaar mocht zijn.
 6. Op termijn- of vooruitbetalingen zal Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak kunnen maken, indien dit uitdrukkelijk in de Opdracht is vermeld. Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd.
 7. Bij faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever een verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de Invorderingswet 1990 wegens het ten onrechte niet afdragen Loonheffingen en omzetbelasting door Opdrachtnemer en/of in de keten na hem komende opdrachtnemers. De curator dient er zorg voor te dragen dat deze vrijwarende verklaring van de Belastingdienst wordt verkregen.
 8. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van de Belastingdienst en/of derden voor de door of namens Opdrachtnemer en/ of de door hem ingeschakelde onderaannemers verschuldigde doch niet betaalde Loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichte bijdragen c.q. verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke cao en zal, in geval Opdrachtgever gehouden is bedoelde Loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichtingen te voldoen, Opdrachtgever in dit geval volledig schadeloos stellen en Opdrachtgever ook de door hem gemaakte kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over het door de Opdrachtgever ter zake betaalde bedragen vanaf het tijdstip van deze betaling door Opdrachtgever, vergoeden.

 

Artikel 19 Verbod van overdracht en verpanding

Vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft of verkrijgt kunnen niet worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 20 Zekerheid

Opdrachtgever heeft het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat Opdrachtnemer naar het genoegen van Opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht.

 

Artikel 21 Ontbinding

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht zal Opdrachtgever het recht hebben de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht zonder enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling voor het geheel of voor een gedeelte te ontbinden door middel van een enkele tot Opdrachtnemer gerichte schriftelijke verklaring.
 2. In geval van ontbinding zal Opdrachtgever vergoeding kunnen vorderen van alle schade, die Opdrachtgever deswege mochten lijden. In de schade zal mede zijn begrepen de meerprijs die Opdrachtgever moet betalen om de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht te laten uitvoeren of te doen voltooien door een derde. De schade waarvan Opdrachtgever vergoeding kan vorderen, zal Opdrachtgever in mindering mogen brengen op betalingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Alle betalingsverplichtingen die op Opdrachtgever mochten rusten zijn opgeschort, totdat is vastgesteld welk bedrag Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding van de Opdracht van Opdrachtnemer te vorderen heeft.
 3. Wegens ontbinding van de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht is Opdrachtgever nimmer gehouden tot betaling van enigerlei vergoeding of compensatie.
 4. In geval van ontbinding van de Opdracht, is Opdrachtnemer verplicht deze materialen, die door Opdrachtnemer zijn geleverd, doch die Opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding niet meer kan gebruiken, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na ontbinding terug te nemen tegen restitutie van alle betalingen die Opdrachtnemer al mocht hebben ontvangen.
 5. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing, indien Opdrachtnemer zijn eigen surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dan wel verzoekt om de aanwijzing van een of meerdere beoogd curatoren (stille bewind voering), dan wel zijn faillissement door derden wordt aangevraagd, de Opdrachtnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard of indien Opdrachtnemer zijn bedrijf staakt, liquideert of overdraagt aan een derde, en uitsluitend die van het eerste en het derde lid ook indien het project in onvoltooide staat wordt beëindigd dan wel de overeenkomst met Principaal om enige reden wordt ontbonden.

 

Artikel 22 Reclame en publicatie

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen te doen op of om de bouwplaats en of publicaties te plegen, waaronder mede begrepen publicaties via social media, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 23 Geheimhouding

Ten aanzien van, doch niet beperkt tot alle gegevens, informatie en kennis betreffende de Opdracht dan wel de Opdrachtgever, waarvan Opdrachtnemer ten behoeve van de aan hem verstrekte Opdracht kennis heeft genomen, zal Opdrachtnemer volstrekte geheimhouding in acht nemen.

 

Artikel 24 Rangorde

Indien op de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht naast deze Algemene Voorwaarden ook de UAV 2012 dan wel de UAV 1989 en/of de UAVTI 1992 van toepassing zijn, hebben in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de Opdracht voorrang op deze Algemene Voorwaarden, en deze Algemene Voorwaarden hebben alsdan op hun beurt voorrang op de UAV 2012 dan wel op de UAV 1989 en/of de UAVTI 1992. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de UAV 2012 voorrang boven de bepalingen van de UAV 1989 c.q. UAVTI 1992.

 

Artikel 25 Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg een zodanige regeling te treffen als nodig is om de strekking van de onverbindende bepaling zoveel mogelijk te benaderen.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van de Opdracht of van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingend recht, is die bepaling onverbindend, maar blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht of van enige nadere Opdracht zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij in de Opdracht een andere geschillenregeling is opgenomen. In dat geval is die regeling ook van toepassing op geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan. Opdrachtgever is evenwel te allen tijde bevoegd een geschil aan de bevoegde Rechtbank voor te leggen, terwijl hij zich in voorkomend geval tevens tot de president van de bevoegde arrondissementsrechtbank zal kunnen wenden teneinde een voorlopige voorziening in kort geding of verlof tot het nemen van conservatoire maatregelen te verkrijgen.
 3. Indien en voor zover Opdrachtnemer buiten Nederland gevestigd is, kan Opdrachtgever (bij uitsluiting van Opdrachtnemer) onverminderd het voorgaande te allen tijde geschillen met Opdrachtnemer door de alsdan bevoegde buitenlandse rechter laten beslechten.
 4. Indien Opdrachtgever in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor zover het kosten betreft die niet door de rechter mochten worden toegewezen.

 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 34191492